PDF Ladda ner


Version april 2022


Avsnitt 1. Allmänt


Nedis AB har organisationsnummer 556345-2910 och adress Vaddgatan 15, 5554 46 Jönköping (härefter ”Nedis”).


Avsnitt 2. Definitioner


I dessa allmänna villkor ska nedan angivna uttryck ha följande betydelser:


1. Säljare: betyder Nedis, oberoende av under vilket företagsnamn Nedis är verksamt.
2. Leverans: betyder leveransen av Produkter till Köparen.
3. Köpare: betyder en fysisk eller juridisk person som ingår avtal om köp eller annat avtal med Säljaren och/eller sådan fysisk eller juridisk person som Säljaren har översänt en Inbjudan till enligt avsnitt 4 i dessa allmänna villkor.
4. IP: betyder samtliga immateriella och industriella rättigheter, såsom patent, varumärken, servicemärken, företagsnamn, varumärkesregistreringar, mönster, företagsnamn, upphovsrätt, databasrättigheter, designrättigheter, uppfinningar, konfidentiell information, know-how och andra immateriella rättigheter och intressen relaterade till eller ingående i Produkterna eller något annat material som tillhandahålls eller används av Säljaren.
5. Produkter: betyder alla produkter som är sålda (eller offererade till försäljning, efter vilket som är tillämpligt) enligt avtal av Säljaren till Köparen.
6. Utbud: betyder ett icke bindande förslag av Säljaren till en (potentiell) köpare i vilken form som helst, med eller utan ett prisförslag, att sälja Produkter till denne köpare.
7. Teknisk RMA: betyder ”Return Material Authorisation” beroende på ett tekniskt fel enligt beskrivning i avsnitt 11 punkt 1.
8. Kommersiell RMA: betyder ”Return Material Authorisation” beroende på något annat än ett tekniskt fel enligt beskrivning i avsnitt 11 punkt 1.


Avsnitt 3. Tillämpning


1. Dessa allmänna villkor skall gälla för samtliga (distributions)avtal, köpordrar, utbud, offerter och andra överenskommelser mellan Säljaren och Köparen som avser att Säljaren säljer eller erbjuder att sälja Produkter till Säljaren. Dessa allmänna villkor ska tillämpas istället för Köparens allmänna villkor.
2. Säljaren och Köparen kan bara avvika från dessa allmänna villkor om en verkställande direktör eller behörig företrädare för Nedis föklarat eller bekräftat avvikelsen i skrift, med hänvisning till ett särskilt avtal, utbud eller annan överenskommelse och till den bestämmelsen i dessa allmänna villkor som ska frångås.
3. En sådan avvikelse från dessa allmänna villkor som avses i punkt 2 ovan medför inte en motsvarande avvikelse eller annan rätt i något annat (framtida) avtal, utbud eller överenskommelse.
4. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra eller utöka dessa allmänna villkor. Ändringar eller tillägg är bindande för Köparen först efter att de publicerats på Säljarens hemsida och webshop.


Avsnitt 4. Avtal


1. Alla förslag från Säljaren att sälja Produkter till Köparen ska utgöra ett utbjudande och inte ett bindande anbud, med undantag för exklusiva prisförslag som ska anses utgöra anbud.
2. Bindande avtal föreligger först vid den tidpunkt då Köparen godkänt dessa allmänna villkor och Säljaren skriftligen godkänt en beställning från Köparen (vilken beställning ska anses utgöra ett anbud från Köparen vare sig beställningen grundas på Säljarens utbjudande eller inte).
3. Beställningar ska göras elektroniskt genom användning av EDI eller Säljarens webshop eller CSV-filer. Vid beställning på sätt som medför manuell hantering för Säljaren äger Säljaren rätt till ersättning för sina kostnader i samband med sådan hantering. För genomförande av elektroniska beställningar erhåller Köparen ett unikt kundnummer och inloggningskod. Dessa inloggningsuppgifter får inte överlåtas till någon utanför Köparens organisation.
4. Säljaren tillhandahåller information om Produkterna på sin hemsida. Säljaren garanterar inte någon egenskap eller funktion hos produkterna utöver vad som framgår där.
5. Säljaren förbehåller sig rätten att neka beställningar från Köparen eller att lägga en särskild avgift på köpet att godkännas av Köparen. Säljaren äger vidare rätt att föreskriva särskilda villkor i samband med en beställning såsom till exempel men inte endast förskottsbetalning av hela eller delar av avtalat pris.
6. För det fall Säljaren inte har möjlighet att acceptera beställning av en viss Produkt från Köparen ska Säljaren om möjligt och efter samrd med Köparen erbjuda en alternativ Produkt. Köparens beställning av en sådan alternativ Produkt skall ske i enlighet med beställningsförfarandet enligt dessa allmänna villkor.
7. Köparens beställning är bindande och kan inte avbokas oavsett hur beställningen gjorts. Säljaren skall sträva efter att bekräfta att erlagd beställning kan accepteras eller inte inom två (2) arbetsdagar.
8. Ändringar eller (delvis) annulering av beställning får endast ske efter skriftligt godkännande från Säljaren. Säljaren äger rätt till ersättning för upparbetade och tillkommande kostnader på grund av ändringen eller annulleringen. Säljaren äger också rätt att ändra ursprunligt avtalad leveranstid.
9. Köparen ska omgående förse Säljaren med sådan information som Säljaren efterfrågar eller som rimligen kan antas vara av betydelse för Säljanrens fullgörelse av avtalet. För det fall Köparen inte förser Säljaren med sådan information i rätt tid äger Säljaren rätt att ändra ursprunligt avtalad leveranstid samt begära ersättning för de kostnader som uppstår för Säljaren på grund av dröjsmålet.
10. Tillkommande åtaganden gjorda av Säljaren eller på Säljarens vägnar av ombud, agent eller annan representant för Säljaren är bindande först efter skriftligt godkännande till Köparen från Säljarens verkställanden direktör eller behöriga företrädare.
11. Om en part vid fullgörandet av avtalet får tillgång till konfidentiell information från den andra parten, såsom marknads- och affärsplaner, ska mottagande part hålla informationen sekretessbelagd. Villkoren i avtalet, inklusive utan begränsning de finansiella villkoren och uppgifterna i avtalet och rapporter som rör avtalet, ska anses vara konfidentiell information. Parterna åtar sig att garantera sekretessen för den konfidentiella informationen och att tillse att anställda och andra anknutna till parten upprätthåller sekretessen och tystnadsplikten för konfidentiell information och inte kopierar, publicerar, avslöjar för tredje part eller använder den (annat än i enlighet med villkoren i detta avtal). Parterna åtar sig att införa och underhålla säkerhetsrutiner och åtgärder för att säkerställa skyddet hos datautbyte mot riskerna för obehörig åtkomst, ändring, fördröjning, förstörelse eller förlust. Informationen tillhandahålls "i befintligt skick". Under inga omständigheter ska den yppande parten och dennes företrädare hållas ansvarig för felaktigheter eller ofullständiga uppgifter. Denna sekretesskyldighet ska gälla även efter avtalets upphörande. Om Köparen får tillgång till Säljarens personuppgifter eller Säljaren får tillgång till Köparens eller denns kunds personuppgifter ska Köparen acceptera villkoren i det personuppgiftsbiträdesavtal som Säljaren tillhandahåller Köparen. Köparen och Säljaren ska i övrigt handla i enlighet med reglerna i GDPR.
 


Avsnitt 5. Priser


1. Alla priser som anges av Säljaren i utbud eller på annat sätt ska anges i SEK om ingenting annat avtalas.
2. Priserna som Köparen ska betala till Säljaren är exklusive moms eller andra transaktionsbaserade skatter eller tullar och exklusive alla andra kostnader, t.ex. de som nämns i avsnitt 6 punkt 3, om inte annat avtalats skriftligen. I förekommande fall betalas moms och andra transaktionsbaserade skatter eller tullar utöver inköpspriset av Köparen.
Om skatte- eller tullmyndigheter av någon anledning beslutar
(1) att Säljaren ska fungera som importör respektive borde ha fungerat som importör tidigare under detta avtal i stället för Köparen, eller
(2) att Säljaren borde ha behandlat transaktionen som momspliktig
och, som en följd av (1) eller (2), (retroaktivt) påför Säljaren moms (inkl. importmoms), andra transaktionsbaserade skatter eller tullar, inklusive sen ränta och straffavgifter ska Köparen ersätta Säljaren och hålla denne skadeslös för alla skador som uppstår på grund av eller som en följd av sådana påföranden (t.ex. ytterligare mervärdesskatt och tullavgifter m.m.).
3. Priser angivna av Säljaren är endast bindande vid accept av en beställning enligt artkel 4 punkt 2.
4. Säljaren har rätt att justera priserna i händelse av oförutsedda omständigheter som ligger utanför dess kontroll, inklusive men inte begränsat till devalvering av valuta, ökning av råvarupriserna och ökning av transportkostnader.
5. Oavsett vad som anges i punkt 4 ovan har Säljaren vid var tid rätt att justera tillämpliga priser i det fall Köparen gör flera beställningar under ett löpande avtal genom att informera Köparen om det pris som är tillämpligt på nya beställningar från den tidpunkten. Vid justeringar enligt denna bestämmelse har Köparen rätt att säga upp det löpande avtalet om prishöjningen är större än 5 procent jämfört med de tidigare tillämpade priserna och höjningen inte är ett resultat av oförutsedda omständigheter som hänvisas till i punkt 4.


Avsnitt 6. Leverans


1. Leveransdag angiven av Säljaren är inte bindande. Ingen avvikelse från angiven leveransdag ger Köparen någon rätt till ersättning eller rätt att säga upp avtalet i förtid eller häva avtalet om detta inte uttryckligen följer av avtalet.
2. Preliminär leveransdag beror alltid på att eventuella tillstånd eller licenser meddelats i rätt tid och att Köparen lämnat dokumentation om detta samt på att betalning och uppfyllande av andra åtaganden av Köparen sker i rätt tid. Om något av det angivna inte är uppfyllt kan den preliminära leveransdagen komma att ändras av Säljaren.
3. Om inte annat framgår av aktuell orderbekräftelse ska alla tillkommande kostnader i samband med leverans, t.ex. försäkrings-, administrations- och transportkostnader, betalas av Köparen efter separat debitering av Säljaren i tillägg till det överenskomna försäljningspriset. Om en sådan kostnad uppstår och regleras av Säljaren utan föregående överenskommelse ska Säljaren ha rätt att debitera Köparen den faktiska kostnaden jämte vinstmarginal eller sådan avgift som normalt tillämpas av Säljaren.
4. Om Produkterna levereras på pall, kommer depositionen härför att debiteras Köparen.
5. Inom EU levereras Produkterna DAP och utanför EU levereras Produkterna FCA (Incoterms 2020) om ingenting annat avtalats.
6. Köparen är alltid skyldig att acceptera leverans av Produkterna utom i det fall det finns synliga skador på emballaget. Om leverans inte accepteras är Köparen ansvarig för alla skador och/eller kostnader som i samband härmed uppkommer för Säljaren, och Säljaren förbehåller sig därutöver alla rättigheter som följer av lag.


Avsnitt 7. Överföring av risk


Risken för Produkterna övergår till Köparen vid den tidpunkt då Produkterna levererats till Köparen (inom EU) eller till överenskommen leveransplats (utanför EU).


Avsnitt 8 Immateriella och industriella rättigheter (”IP”) och tredjepartsplattformar


1. All IP hänförlig till Produkterna innehas av Säljaren eller dennes licensgivare. Köparen bekräftar att all IP tillhör Säljaren och Köparen ska inte i något fall (försöka) hävda dessa rättigheter i eller utanför domstol. Rättigheterna ska inte heller i något fall överföras till Köparen.
2. För det fall en tredje part framställer krav med anledning av ett möjligt intrång i någon IP hänförlig till Säljaren har Säljaren rätt att försvara sig och att vidta rättsliga åtgärder mot eller att träffa en överenskommelse med en sådan tredje part. Köparen ska samarbeta fullt ut med Säljaren i en sådan tvist.
3. Köparen har inte rätt att göra någon form av ändring eller avlägsna något från förpackning, varumärken, varunamn eller andra särskiljande egenskaper hänförliga till Produkterna eller dess förpackningar tillhandahållet av Säljaren eller någon av dess licensgivare utom för försäljningsändamål.
4. Säljaren är inte ansvarig för fel eller skador som uppkommer på grund av felaktigheter eller brister i specifikationer, design, teckningar, modeller, beskrivningar, bilder och/eller annan IP.
5. Köparen ska enligt Säljarens önskemål ta emot bilder, ljud, text och filmer (tillsammans kallat marknadsföringsmaterial) av Säljarens produkter och (registrerade) varumärken (logotyper) i Säljarens och/eller associerade företags namn. Köparen får använda detta marknadsföringsmaterial, under avtalets varaktighet, för främjande av försäljningen av Produkterna.
6. Om Köparen säljer Produkter från Säljaren online vida tredjepartsplattformar (som t.ex. Amazon) ska Köparen inkludera marknadsföringsmaterialet från Säljaren i beskrivningen av Produkterna och ska svara för professionell och komlett information om Produkternas specifikation i sin marknadsföring. Vidare får Köparen sälja Produkterna online endast om försäljningen uppfyller följande servicekrav: (i) leverans inom högst 72 timmar och (ii) tillgång till kundtjänst under kontorstid med en svarstid om högst 24 timmar.


Avsnitt 9 Överensstämmelse


1. Köparens reklamation måste skickas till Säljaren inom tio (10) arbetsdagar räknat från leverans enligt punkt 6.5. Reklamationen ska vara skriftlig och innehålla en klar och detaljerad beskrivning av felet. Köparen ska kontrollera Produkterna noggrant omgående vid leverans. Om Säljaren levererat fel produkter eller fler produkter än beställt ska Köparen antingene returnera dessa produkter till Säljaren utan dröjsmål och senast inom tio (10) dagar efter mottagandet, varvid Säljaren ska ersätta Köparen för kostnaderna för returen, eller betala Säljaren ordinarie pris för de aktuella produkterna.
2. Om förpackningen har synliga skador vid tidpunkten för leverans, och/eller förpackningen förefaller ha öppnats, kan Köparen välja att vägra ta emot leveransen, alternativt acceptera leveransen med förbehåll genom underteckning av leveransdokumenten med tillägget "skadat". Köparen ska omgående meddela detta skriftligen till Säljaren.
3. Defekter som inte var synliga vid tidpunkten för leverans, och inte heller kunde ha upptäckts efter en noggrann och snabb kontroll vid leverans, ska rapporteras till Säljaren av Köparen som Teknisk RMA enligt det förfarande som beskrivs i avsnitt 11.
4. Köparens krav mot Säljaren på grund av del hos Proukterna levererade av Säljaren bortfaller om
a. reklamation inte sker inom föreskriven tid eller i enlighet med föreskrivna villkor i detta avsnitt:
b. Köparen inte samarbetar med Säljaren för att utreda kravets riktighet;
c. Köparen inte monterat, hanterat, lagrat eller underhållit Produkterna på ett riktigt sätt eller använt eller behandlat produkterna under förhållanden eller för syften för vilka de inte tillhandahållits av Säljaren; och/eller
d. Köparen har fortsatt använda de berörda Produkterna.


Avsnitt 10 Garanti


1. Säljaren lämnar endast de garantier som framgår av dessa allmänna villkor. Säljaren lämnar ingen garanti avseende någon (härledd eller underförstådd) användning eller kvalitet hos proukterna utöver vad som framgår härefter.
2. Säljaren garanterar överensstämmelse för Produkter som säljs under Säljarens egna varumärken till Köparen för en garantiperiod på tjugofyra (24) månader, om inte annat framgår av produktens förpackning. Den 24 månader långa garantiperioden inleds den dag Köparen säljer produkten, om den säljs inom tre (3) månader efter att Köparen har köpt produkten från Säljaren. Vid yrkesmässig eller motsvarande användning av Köparens kund, är garantin begränsad till tolv (12) månaders garanti för dessa produkter. Säljarens garanti går i vart fall ut efter tjugosju (27) månader efter det att produkten säljs av Säljaren till Köparen, eller femton (15) månader i händelse av yrkesmässig användning. Användningen (professionell eller motsvarande, eller icke yrkesmässiga) ska bevisas av Köparen om den ifrågasätts av Säljaren. Köparen ska i samtliga fall tillhandahålla (kopia av) den ursprungliga fakturan/avtalet. Säljaren har inga skyldigheter gentemot Köparen beträffande de berörda produkterna efter att de tidsperioder som anges i denne punkt löpt ut.
3. Med avvikelse från vad som framgår av punkt 2 ovan ska garantitiden för förbrukningsvaror, alltså varor som utsätts för förslitning och har en förväntad användningstid ej längre än 6 månader, inkluderande men inte begränsat till batterier, kabelfästen, klämmor och parfymerade kulor för dammsugare, liksom för andra produkter med ett inköpspris ej överstigande SEK 300, vilka ska anses vara förbrukningsvaror, vara begränsad till sex (6) månader räknat från dagen för leverans.
4. För Produkter som säljs under annat varumärke än Säljarens gäller de garantiperioder som tillverkaren av respektive produkt tillämpar i den utsträckning som Säljaren kan föra dem vidare. Information härom återfinns i webshopen och kan även lämnas på begäran. Annars ska punkt 2 och 3 i detta avsnitt - i tillämpliga delar - tillämpas för dessa produkter. Bestämmelsen i denna punkt gäller oberoende av de rättigheter som Köparen kan ha gentemot tillverkarna av sådana produkter.
5. Garantianspråk ska lämnas skriftligen till Säljaren inom trettio (30) dagar efter det att felet har upptäckts eller rimligen borde ha upptäckts. Detta ska ske genom RMA-förfarande som beskrivs i avsnitt 11.
6. Om Säljaren godtar att garantibrist föreligger skall Säljaren, efter eget val, avhjälpa sådan brist genom att antingen: a) reparera; b) företa omleverans, c) återbetala inköpspriset till Köparen. Vid återbetalning enligt c) upphör avtalet utan föregående uppsägning. Säljaren och Köparen kan även komma överens om att den defekta produkten skall ersättas av en likvärdig produkt. I sistnämnda fallet gäller garantiperioden fortsatt från första produktens leverans.
7. För det fall Köparen själv, eller tredje man, har försökt reparera eller förändra produkten utan Säljarens uttryckliga medgivande i skrift har Säljaren inte någon skyldighet att avhjälpa felet.
8. Om den reklamerade Produkten inte visar några defekter efter omfattande tester och kontroll från Säljarens sida, äger Säljaren rätt att debitera Köparen för uppkomna kostnader, dock minst 187 SEK. Produkten kan återlämnas till Köparen på dennes begäran. Fraktkostnader härför debiteras Köparen.
9. Om felet beror på försämring, felaktig användning, skada på känsliga delar eller normal förslitning gäller inte garantin enligt denna bestämmelse.
10. Garantier enligt detta avsnitt 10 gäller inte för sådana provprodukter som använts för tester och liknande ändamål.,
11. Utöver vad som framgår i detta avsnitt 10 har Säljaren inte något ansvar mot Köparen för Proukternas brister i förhållande till garantierna i avsnittet.


Avsnitt 11. Villkor för retur av produkter


1. Retur av levererade produkter kan endast ske i händelse av ett tekniskt fel (en "Teknisk RMA") och under förutsättning att den angivna proceduren följs. Levererade produkter kan inte returneras om Köparen inte har beställt rätt produkter eller kvantiteter (en "Kommersiell RMA").
2. Vid en Teknisk RMA måste Köparen skapa en RMA via webshopen.
3. Vid mottagandet av RMA-begäran kommer Säljaren att bedöma denna begäran och informera Köparen om uppföljningen. Om RMA-begäran godkänns får Köparen ett RMA-nummer från Säljaren tillsammans med infomation om hur RMA-begäran ska fullföljas.
4. RMA-numret är giltigt i trettio (30) dagar efter dag för utfärdandet av Säljaren. Om Köparen instruerats att returnera Produkterna och dessa inte återlämnas inom denna period förfaller RMA-numret och Köparen måste framställa en ny begäran om RMA-nummer varvid reglerna i detta avsnitt är tillämpliga.
5. Säljaren accepterar endast retur med ett giltigt RMA-nummer. RMA-numret ska vara klart synligt på utsidan av förpackningen. Säljaen kan vägra att acceptera returen om det finns skador orsakade under transport på grund av bristfällig förpackning.
6. Vid tekniska RMA kommer Säljaren inom 10 arbetsdagar efter mottagandet i 's-Hertogenbosch (Nederländerna) att kontrollera om produkten är defekt så som indikerats av Köparen i RMA-begäran och om den omfattas av en garanti.
7. Säljaren accepterar inte någon retur av produkter annat än Tekniska RMA enligt detta avsnitt om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna.
8. I det fall en produkt blir föremål för återkallelse, dvs en återkallelse av Säljaren av en eller flera specifika produkter enligt den procedur Säljanren tillämpar, ska Säljaren förse Köparen med detaljerade anvisningar som Köparen är skyldig att följa. Köparens åtgärder och därmed följande kostnader för utförandet av instruktionerna kräver Ssäljarens skriftliga godkännande, vilket inte oskäligen ska innehållas.


Avsnitt 12. Ansvar


1. Säljaren är inte i något fall ersättningskyldig gentemot Köparen utom vid Säljarens grova vårdslöshet eller uppsåt.
2. Säljaren ansvarar inte i något fall gentemot Köparen för förlust av data, vinst, omsättning, avtal eller annan följdskada eller indirekt skada av vilket slag det än må vara oavsett orsak.
3. Säljarens totala ansvar gentemot Köparen är begränsad till det belopp Säljarens försäkringsbolag betalar ut i det enskilda fallet. Om skadan inte täcks av försäkring är Säljarens ansvar gentemot Köparen begränsat till det belopp Köparen erlagt som köpeskillning för produkterna i det fall produkter är den påstådda orsaken till skada och i alla andra fall till högst SEK 100 000. Om en eller flera av Köparens Produkter är felaktiga ansvarar Säljaren endast för att reparera, ersätta eller återbetala inköpspriset för Produkten i fråga enligt de angivna garantireglerna, om inte annat följer av tvingande lag.
4. Köparen ska ersätta Säjaren för alla skador (inkluderande krav från tredje part) och kostnader som vållats Säljaren direkt eller indirekt av oriktig information, fel och misstag av Köparen.
5. I det fall Säljaren tillhandahåller Köparen råd eller assistans beträffande någon Produkt ska tillhandahållandet inte medföra något ansvar för Säljaren och Köparen ska hålla Säljaren skadeslös i detta avseende.
6. Säljaren ansvarar inte för skada som beror på beställningar som är missuppfattade, förvanskade, försenade eller som inte levereras korrekt på grund av anvädning av intenet eller något annat kommunikationsmedel mellan Köparen och Säljaren eller mellan Säljaren och tredje part.
7. För det fall reglerna i detta avsnitt och reglerna i övriga avsnitt i dessa allmänna villkor är oförenliga ska reglerna i detta avsnitt ha företräde.
8. Alla Köparens ersättningskrav mot Säljaren bortfaller om Köparen inte reklamerar den skadeståndsgrundande omständigheten till Säljaren i skrift så snart som möjligt och som längst en (1) månad efter att Köparen blev medveten (eller rimligen skulle ha blivit medveten) om omständigheten i fråga. Krav på ersättning bortfaller i vilket fall som helst om Köparen inte inleder rättsliga åtgärder mot Säljaren inom sex månader från denna tidpunkt.


Avsnitt 13. Äganderättsförbehåll och säkerhet


1. Alla Produkter förblir Säljarens egendom till dess de blivit fullt betalda, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt. Säljaren har rätt att begära säkerhet av Köparen för dennes betalningsförpliktelse.
2. Utan hinder av bestämmelserna i avsnitt 1 i denna artikel, får Köparen sälja produkter till tredje part, men bara inom Köparens normala affärsverksamhet.
3. Om Köparen inte uppfyller sina åtaganden gentemot Säljaren, eller om det finns rimlig anledning att anta att Köparen inte kommer att uppfylla dem, har Säljaren rätt att återta levererade produkter från Köparen eller tredje part som håller produkter på uppdrag av Köparen, eller att låta återta dem. Köparen ska härvid samarbeta fullt ut med Säljaren, som annars har rätt att ta ut en straffavgift om 10 % av det utestående beloppet att betalas omgående av Köparen till Säljaren, för varje dag som Köparen inte samarbetar med Säljaren. Efter att Produkterna återtagits ska Köparen tillgodoräknas för marknadsvärdet, vilket under inga omständigheter överstiger det ursprungliga inköpspriset, med avdrag för kostnaderna för återtagandet och Säljarens skada som följer av återtagandet (inklusive, för undvikande av missförstånd, förlorad vinst). Ovanstående inskränker inte någon av Säljarens rättigheter enligt lag.
4. Köparen har inte rätt att belasta Produkter som är Säljarens egendom med pant eller annan säkerhetsrätt till förmån för en tredje part.
5. Köparen ska märka Produkter som levereras av Säljaren och som är under Köparens kontroll, som Säljarens egendom tills äganderätten har överförts till Köparen. Enligt punkt 1 i detta avsnitt ska Köparen försäkra risken för brand, explosion, vattenskador och stöld för sådana Produkter och lägga fram bevis för en sådan försäkring till Säljaren på dennes begäran. Köparens krav mot försäkringsgivaren under nämnda försäkring ska pantsättas av Köparen till Säljaren om Säljaren så önskar som en extra säkerhet för Säljarens fordringar mot Köparen oberoende av Köparens skyldighet att betala för Produkterna.


Avsnitt 14 Betalning


1. Köparen ska betala i SEK om ingenting annat är överenskommet skriftligen, utan några avdrag eller rabatter till av Säljaren anvisat bankkonto. Betalning av köpeskillingen ska ske inom den tid som avtalats skriftligen eller, i för det fall där ingen särskild betalningstid har avtalats, omgående.
2. Säljaren har alltid rätt att begära förskottsbetalning liksom att ställa krav på säkerhet för betalning.
3. Om betalning sker genom banköverföring ska betalningsdag anses vara den dag då betalningen finns på Säljarens bankkonto.
4. För det fall Köparen inte erlägger (full) betalning inom föreskriven tid innebär detta avtalsbrott varför Säljaren har rätt att avbryta fullgörandet av sina åtaganden enligt avtalet till dess betalning sker. Ovanstående inskränker inte någon av Säljarens rättigheter enligt lag.
5. För det fall Köparen inte erlägger (full) betalning inom föreskriven tid har Säljaren rätt till dröjsmålsränta med 1,5 procent (1,5%) per månad till dess full betalning sker.
6. Klagomål, fel och misstag begränsar inte Köparens betalningsskyldighet. Köparen äger inte rätt att innehålla betalning av någon orsak utan Säljarens skriftliga medgivande.
7. Köparen ansvarar mot Säljanre för alla uppkomna kostnader (inklusive indrivningkostnader och kostnader för rättsliga åtgärder) med anledning av Köparens försenade eller eventuellt uteblivna betalning. Kostnder för indrivning utgörs av minst femton procent (15 %) av det utestående beloppet eller minst SEK 1 500, exkluive moms i båda fallen. Kostnader för rättsliga åtgärder omfattar såväl domstolsavgifter som Säljarens ombudskostnader., och köparen ansvarar fullt tu för dessa om denne är (till största delen) förlorande part.
8. Köparens betalningar räknas först av från de kostnader som avses i punkt 7, därefter från kravet på upplupen ränta och lösuligen från kapiutalbeloppet och ackumulerad ränta.
9. Säljaren har rätt att häva köpet helt eller delvis eller ändra betalningsvillkoren eller begära säkerhet för leverans om Köparens ekonomiska situation drastiskt förändrats till det sämre efter beställning men före leverans av Produkterna.
10. Säljaren har rätt att överlåta sina fordringar enligt detta avtal till kreditförsäkringsgivare eller factoringbolag.
11. Eventuella anmärkningar mot en faktura ska göras i god tid före fakturans förfallodag. Efter förfallodagen anses fakturan vara korrekt.


Avsnitt 15. Force Majeure


1. Part är befriad från ansvar för att fullgöra viss förpliktelse gentemot andra parten om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför första partens kontroll och som permanent eller tillfälligt hindrar fullgörandet (”Force Majeure”). Part är inte ansvarig för någon skada eller förlust som ett resultat av Force Majeure. Som Force Majeure ska anses bl.a. men inte endast transportbegränsningar, importbegränsningar, omständigheter som begränsar eller hindrar transport, brist på personal eller reservelar, upplopp, orningsstörningar, krigshandlingar, epidemi, pandemi, brand och/eller översvämning, maskinhaveri, avbrott i elförsörjningenfel eller bristande samarbete av tredje part, myndighets åtgärd, inklusive import- och exportrestriktioner, marknadsföringsförbud och samt fel i eller försening av underleverantör.
2. Om Force Majeure enligt en parts bedömning är övergående får parten innehålla sin prstation enligt avtalet till dess att orsaken till Force Majeure inte längre föreligger, dock ej längre än två månader.
3. Om Force Majeure enligt en parts bedömning är permanent får vadera parten anpassa sin prestation enligt avtalet till de rådande omständigheterna eller häva avtalet helt eller delvis utan skadeståndsansvar mot den andra parten.
4. Säljaren har rätt att fakturera Köparen för sådant arbete och Produkter som redan utförts eller levererats vid den tidpunkt då Force Majure förelåg.


Avsnitt 16 Uppsägning, uppskov och annullering


1. Säljaren har rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande om: a) Köparen inte uppfyller sina betalningsförpliktelser i rätt tid och fullt ut; b) av Köparen ställd säkerhet inte längre kan anses betryggande eller om Köparen underlåter att ställa efterfrågad säkerhet; c) Köparen har försatts i konkurs eller ansökt om konkurs eller genomgår ackordsförfarande eller liknande förfarande;
d) Säljaren av annan orsak har anledning at tro att Köparen inte kommer att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet.
2. Säljaren har rätt att helt eller delvis häva avalet utan snågon skyldighet att ersätta skada elerer återbetalning om Köparen inte uppfyllt sina förpliktelser under dessa allmänna villkor och/eller det avtal till vilka de hör, om Säljaren har upplyst Köparen om avtalsbrottet och givit skälig tid för fullgörande av förpliktelsen utan att så skett. Köparen är skyldig att ersätta Säljaren för den skada som underlåtelsen har vållat.
3. Säljaren har rätt att säga upp eller ändra avtalet om omständigheter uppstår som gör det omöjligt att uppfylla förpliktelserna enligt dessa allmänna villkor och/eller avtalet, eller om omständigheter uppstår vilka är sådana att det är oskäligt att begära att Säljaren ska uppfylla sdessa allmänna villkor och/eller avtalet på de ursprungligen avtalede villkoren.
4. Även vid likvidation, (ansökan om) ackordsförfarande eller konkurs, kvarstad – som inte hävts inom tre månader – på Köparens tillgångar, skuldavskrivnng eller någon annan omständighet som hindrar Köparen att fritt råda över sin egendom har Säljaren rätt att häva en beställning eller avtalet utan skyldighet att ersätta någon skada.
5. Oavsett om avtal slutits för bestämd tid eller tills vidare har Säljaren rätt att säga upp avtalet till upphörande efter skälig uppsägningstid utan skyldighet att ersätta någon skada.


Avsnitt 17. Kvittning


1. Säljaren har alltid rätt att kvitta krav som Säljaren har mot eventuella krav som Köparen har på Säljaren.
2. Någon motsvarande kvittningsrätt som i punkt 1 föreligger inte för Köparen.


Avsnitt 18. Tillämplig lag och tvister


1. På dessa allmänna villkor och på det avtal som Säljaren ingått som de tillhör skall svensk lag tillämpas. The Convention on Contracts for the International Sale of Products (CISG) är inte tillämplig.


2. För det fall tvist uppstår mellan parterna skall sådan i första hand försöka lösas i samförstånd mellan Köpare och Säljare. För det fall det inte är möjligt för parterna att nå en lösning utom rätta skall tvist med ett värde om SEK 1 000 000 elller mindre av tingsrätten i Solna i första instans.


3. Tvist med ett värde om mer än SEK 1 000 000 ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.


Avsnitt 19. Bestämmelses ogiltighet


Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att någon annan del av avtalet eller avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i sådant fall, bestämmelsen jämkas så att den är är tillåten och i största möjliga mån reflekterar syftet och avsikten med dessa allmänna villkor och avtalet i övrigt.


Avsnitt 20. Avtalsvite


Om Köparen otillbörligen underlåter att uppfylla ett eller flera av sina åtaganden grundade på avsnitt 4 punkt 11 och/eller avsnitt 8 i dessa allmänna villkor och/eller det avtal till vilka dessa allmänna villkor hör är Köparen skyldig att till Säljaren omedelbart betala avtalsvite om 5 % av fakturabeloppet för Köparens beställning för varje avtalsbrott och ökat med 5 % för varje dag eller del av dag som avtalsbrottet fortgår. Ovanstående inskränker inte någon av Säljarens rätt att begära ersättning eller någon annan av Säljarens rättigheter enligt lag.