Allmänna Villkor För Nedis Ab

Version november 2015

Avsnitt 1 Definitioner


I dessa allmänna villkor ska nedan angivna uttryck ha följande betydelser:

i. Säljare betyder Nedis AB

ii. Leverans betyder leverans av Produkterna till Köparen

iii. Köpare betyder den fysiska eller juridiska person som ingår avtal om köp eller annat avtal med Säljaren och/eller sådan fysisk eller juridisk person som Säljaren har översänt en Inbjudan till enligt avsnitt 2 i dessa allmänna villkor.

iv. IP betyder samtliga immateriella och industriella rättigheter, såsom patent, varumärken, servicemärken, varunamn, varumärkesregistreringar, mönster, företags¬namn, upphovsrätt, databasrättigheter, designrättigheter, uppfinningar, konfidentiell information, kunskap och andra immateriella rättigheter och intressen i samband med eller som ingår i de Produkter eller annat material som tillhandahålls av Säljaren.

v. Produkter betyder den eller de produkter som Säljaren enligt avtal skall leverera till Köparen.

vi. Inbjudan betyder sådant förslag som beskrivs i avsnitt 2.

vii. Tekniskt RMA har betydelsen som beskrivs i avsnitt 11, del 1.

viii. Kommersiellt RMA har betydelsen som beskrivs i avsnitt 11, del 1.


Avsnitt 2 Tillämpning


1. Dessa allmänna villkor skall gälla för samtliga de avtal och överenskommelser som träffas mellan Säljaren och Köparen. Alla förslag som lämnas av Säljaren i syfte att sälja produkter till Köparen utgör inbjudningar och har inte någon bindande verkan.

2. Avvikelser från dessa villkor måste avtalas skriftligen och undertecknas för att bli giltiga.

3. Den senast upprättade versionen av Säljarens allmänna villkor skall vara den gällande, vilka finns att hämta på hemsida tillhörande Säljaren med adress www.nedis.se.


Avsnitt 3 Avtal


1. Bindande avtal föreligger först vid den tidpunkt då Säljaren skriftligt godkänt en beställning genom en orderbekräftelse.

2. Beställningar ska göras elektroniskt genom användning av EDI, Säljarens webshop eller CSV-filer. Vid beställning på sätt som kräver manuell hantering för Säljaren äger Säljaren rätt till ersättning för sina kostnader i samband med sådan manuell hantering. För genomförande av elektroniska beställningar erhåller Köparen ett unikt kundnummer och inloggningskod. Dessa inloggningsuppgifter får inte överlåtas till utomstående.

3. Information hänförlig till Produkterna finns tillgänglig på Säljarens hemsida med adress www.nedis.se. Uppgifter i sådan produktinformation medför inga skyldigheter för Säljaren på vilket sätt det än må vara.

4. Säljaren förbehåller sig rätten att neka beställning från Köparen. Säljaren äger vidare rätt att föreskriva särskilda villkor i samband med en beställning såsom förskottsbetalning av hela eller delar av avtalat pris.

5. För det fall Säljaren inte har möjlighet att acceptera beställning från Köparen kommer Säljaren erbjuda alternativ produkt till Köparen. Beställning av sådan alternativ produkt skall ske i enlighet med ordinarie beställningsförfarande enligt dessa allmänna villkor.

6. Köparen äger inte rätt att avboka erlagd beställning. Säljaren skall sträva efter att bekräfta erlagd beställning inom två (2) arbetsdagar.

7. Ändring av order eller annullering av order får endast ske efter skriftligt godkännande från Säljaren. Säljaren äger rätt till ersättning för de kostnader som uppstår med anledning av ändring eller annullering av order. Säljaren äger dessutom rätt att ändra ursprunligt avtalad leveranstid till följd av ändring av en order.

8. Köparen ska omedelbart förse Säljaren med sådan information som Säljaren efterfrågar. För det fall Köparen inte förser Säljaren med föreskriven information äger Säljaren rätt att ändra leveranstiden samt begära ersättning för de kostnader som uppstår för Säljaren på grund av utebliven information.

9. Eventuella avtal som träffas mellan Köparen och ombud, agent eller annan representant för Säljaren är bindande först efter skriftligt godkännande från Säljaren.

10. Säljaren och köparen förstår och är överens om att avtalet ger varje part tillgång till konfidentiell information från den andra parten, till exempel för marknadsföring och affärsplaner. Båda parterna är överens om att villkoren i avtalet, inklusive, utan begränsning de finansiella villkoren och uppgifterna i avtalet eller några rapporter som rör avtalet, ska anses vara konfidentiell information. Parterna är överens om att de ska upprätthålla och använda lämpliga metoder för att få sina anställda och agenter att upprätthålla sekretessen och tystnadsplikten för konfidentiell information och att inte kopiera, publicera, lämna till andra eller använda (annat än i enlighet med villkoren i detta avtal) konfidentiell information.
Parterna åtar sig att införa och underhålla säkerhetsrutiner och åtgärder för att säkerställa skyddet hos datautbyte mot riskerna för obehörig åtkomst, ändring, fördröjning, förstörelse eller förlust. Informationen tillhandahålls "i befintligt skick". Under inga omständigheter ska den yppande parten och dennes respektive företrädare hållas ansvarig för felaktigheter eller ofullständiga uppgifter.

Denna skyldighet gäller även efter avtalets utgång, uppsägning eller hävning.


Avsnitt 4 Priser


1. Samtliga priser är angivna i SEK och är exklusive moms eller andra transaktionsbaserade skatter eller tullar och exklusive alla andra kostnader, t.ex. de som nämns i avsnitt 6 § 3, om inte annat avtalats skriftligen. I förekommande fall betalas moms och andra transaktionsbaserade skatter eller tullar utöver inköpspriset av Köparen.

Om skatte- eller tullmyndigheter av någon anledning beslutar att följande bör ingå (1) att Säljaren ska fungera som importör respektive borde ha fungerat som importör tidigare under detta avtal i stället för Köparen eller (2) att Säljaren borde ha behandlat transaktionen som momspliktig och, som en följd, (retroaktivt) betala moms (inkl. importmoms), andra transaktionsbaserade skatter eller tullar, inklusive sen ränta och straffavgifter, mot Säljaren, ska Köparen ersätta Säljaren för, och hålla den skyddad mot, alla skador som uppstår avseende eller som en följd av sådana bedömningar (t.ex. ytterligare mervärdesskatt och tullavgifter etc.).

Säljaren har rätt att justera priserna i händelse av oförutsedda omständigheter som ligger utanför dess kontroll, inklusive men inte begränsat till devalvering av Euron, ökning av råvarupriserna och ökning av transportkostnader.


Avsnitt 5 Leverans


1. Preliminär dag för leverans framgår av orderbekräftelsen. Säljaren äger dock rätt att ändra dag för leverans fram till dess att leverans av Produkterna de facto sker. Vid ändring av avtalad dag för leverans äger Köparen inte rätt till ersättning för sådan ändring. Ändring av dag för leverans berättigar inte heller Köparen att säga upp avtalet i förtid eller liknande eller begära någon form av skadeståndsrättslig ersättning.

2. Tillkommande kostnader i samband med leverans t.ex. försäkringar, administrations- och transportkostnader skall bäras av Köparen om inte annat framgår av aktuell orderbekräftelse. Sådana tillkommande kostnader ingår inte i det pris som avtalats för Produkterna.

3. Om Produkterna levereras på pall, kommer depositionen härför att debiteras Köparen.

4. För det fall ingen särskild leveransklausul har avtalats skall leverans ske DAP enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.

5. Om Köparen vill förskriva särskilda villkor för leverans skall Köparen bära kostnaderna för sådan specialleverans.

6. Köparen är skyldig att ta emot Produkterna på avtalad dag. Köparen är alltid skyldig att acceptera leverans av Produkterna, med undantag för vad som framgår av artikel 9.2. I händelse av underlåtenhet att acceptera leverans ska Köparen vara ansvarig för alla skador och/eller kostnader som i samband härmed uppkommer för Säljaren.


Avsnitt 6 Överföring av risk


1. Risken för Produkterna övergår till Köparen vid den tidpunkt då Produkterna levererats till Köparen.


Avsnitt 7 Äganderättsförbehåll


1. Produkterna förblir Säljarens egendom till dess de blivit fullt betalda, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.’


Avsnitt 8 Immateriell och industriell äganderätt


1. Samtliga IP-rättigheter hänförliga till Produkterna innehas av Säljaren. Resultat av eventuell utveckling av Produkterna tillfaller Säljaren. För det fall tvist skulle uppstå med anledning av IP-rättighet tillhörande Säljaren skall Köparen vara Säljaren behjälplig i sådan tvist på vilket sätt det än må vara.

2. Köparen är inte berättigad att göra någon form av ändring eller avlägsna något från förpackning, varumärken, varunamn eller andra särskiljande egenskaper hänförliga till Produkterna.

2. Köparen kan inte hålla Säljaren ansvarig för fel eller skador som uppkommer på grund av felaktigheter eller brister i specifikationer, design, teckningar, modeller, beskrivningar, bilder och/eller andra IP-rättigheterna tillhörande Produkterna.

3. Köparen kan ta emot bilder, ljud, text och filmer (tillsammans kallat marknadsföring) av säljarens produkter och (registrerade) varumärken (logotyper) i säljarens och/eller associerade företags namn. Köparen får använda detta marknadsföringsmaterial, under avtalets varaktighet, för främjande av försäljningen av produkter. Köparen ska säkerställa att marknadsföringsmaterialet inte överförs till någon person eller enhet utanför köparens organisation.


Avsnitt 9 Överensstämmelse


1. Köparen skall skriftligen reklamera fel senast inom fem (5) arbetsdagar räknat från dagen för mottagande av Produkterna. Reklamationen skall innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Vid fel skall Köparen returnera felaktiga Produkter till Säljaren. Säljaren skall avhjälpa fel genom omleverans. Säljarens ansvar omfattar inte fel som beror på av Köparen tillhandahållet material eller på av Köparen föreskrivna villkor för specialleverans enligt avsnitt 5.5 ovan. Säljarens ansvar för fel omfattar inte fel som uppstått efter att risken för Produkterna övergått till Köparen. För det fall reklamation inte sker inom föreskriven tid eller i enlighet med föreskrivna villkor förlorar han rätten att göra gällande krav hänförliga till felet. Detsamma gäller om Köparen inte hanterat Produkterna på ett riktigt sätt eller om Köparen, trots att fel yttrat sig, fortsatt använda Produkterna.

2. Om förpackningen har synliga skador vid tidpunkten för leverans, och/eller förpackningen förefaller ha öppnats, kan Köparen välja att vägra ta emot leveransen, alternativt att acceptera leveransen med förbehåll. Detta sker genom underteckning av kvittot med tillägget "föremål för kontroll". Köparen ska omgående meddela detta skriftligen till Säljaren.

3. Defekter som inte var synliga vid tidpunkten för leverans, och inte heller kunde ha upptäckts efter en noggrann och snabb kontroll vid leverans, ska rapporteras till Säljaren av Köparen som Tekniska RMA enligt det förfarande som beskrivs i avsnitt 11 senast inom trettio (30) dagar efter dag för mottagande.

 

Avsnitt 10 Garanti


1. Säljaren lämnar endast de garantier som framgår av dessa allmänna villkor.

2. Säljaren garanterar överensstämmelse för produkter som säljs under Säljarens egna varumärken till Köparen för en garantiperiod på tjugofyra (24) månader. Den 24 månader långa garantiperioden inleds den dag Köparen säljer produkten, om den säljs inom tre (3) månader efter att Köparen har köpt produkten från Säljaren. Vid yrkesmässig eller motsvarande användning av Köparens kund, är garantin begränsad till tolv (12) månaders garanti för dessa produkter. Säljarens garanti går ut i alla fall efter tjugosju (27) månader efter det att produkten säljs av Säljaren till Köparen, eller femton (15) månader i händelse av yrkesmässig användning. Den typen av användning (professionell eller motsvarande, eller icke yrkesmässiga) ska bevisas av Köparen om den ifrågasätts av Säljaren. Köparen ska i samtliga fall tillhandahålla (kopia av) den ursprungliga fakturan/avtalet. Säljaren har inga skyldigheter alls gentemot Köparen avseende de berörda produkterna efter de perioder som anges i detta avsnitt.

3. För Produkter som säljs under annat varumärke än Säljarens, kommer de garantiperioder att gälla som tillverkaren av respektive produkt tillämpar. Information härom återfinns i webshopen och kan även lämnas på begäran. Annars - i tillämpliga delar - ska avsnitt 2 i denna artikel tillämpas på dessa produkter. Bestämmelsen i detta avsnitt är trots rättigheter som Köpare kan ha gentemot tillverkarna av sådana produkter.

4. Garantianspråk ska lämnas skriftligen till Säljaren inom trettio (30) dagar efter det att felet har upptäckts eller rimligen borde ha upptäckts. Detta måste ske genom RMA-förfarande som beskrivs i avsnitt 11.

5. För det fall garantibrist föreligger skall Säljaren, efter eget val, avhjälpa sådan brist genom att antingen: a) reparera; b) företa omleverans, c) återbetala inköpspriset till Köparen. Vid återbetalning enligt c) upphör avtalet utan föregående uppsägning. Säljaren och Köparen kan även komma överens om att den defekta produkten skall ersättas av en likvärdig produkt.

6. För det fall Köparen själv, eller genom anlitande av tredje man, har försökt reparera den eventuellt felaktiga produkten har Köparen försuttit sin chans till avhjälpande och Säljaren har därmed ingen skyldighet att avhjälpa enligt avsnitt 10.5 ovan.

7. Om den reklamerade Produkten inte visar några defekter efter omfattande tester och kontroll från Säljarens sida, äger Säljaren rätt att debitera Köparen för uppkomna kostnader, dock minst 187 SEK. Produkten kommer då att återlämnas till Köparen och fraktkostnader härför kommer att debiteras Köparen.

8. Om det visar sig att felet beror på felaktig användning från Köparens sida gäller inte garantin enligt denna bestämmelse.

9. Garantier enligt dessa allmänna villkor gäller inte för sådana provprodukter som använts för tester och liknande ändamål.
 

Avsnitt 11 Villkor för återsändning av produkter


1. Om Köparen vill återsända levererade produkter i händelse av ett tekniskt fel (en "teknisk RMA") eller om Köparen inte beställt de produkter eller kvantiteter som han fått levererat till sig (en "kommersiell RMA"), kan han göra det först efter att ha fått ett returauktorisationsnummer (RMA-nummer) från Säljaren. Köparen måste ange varför produkten returneras, och, i förekommande fall, beskriva de upptäckta bristerna och/eller leveransdefekterna.

2. Om Köparen vill returnera de levererade Produkterna med hänvisning till en kommersiell RMA, måste han meddela Säljaren genom en registrering via RMA-avsnittet i Säljarens webbshop inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet av Produkterna. Produkter som skräddarsytts eller beställts speciellt efter begäran av Köparen kan inte returneras genom kommersiellt RMA.

3. Köparen måste fylla i det nödvändiga RMA-formuläret innan han återsänder produkten. RMA-formuläret kan fyllas i på Säljarens hemsida i webshopen.

4. Vid mottagandet av RMA-begäran kommer Säljaren att bedöma denna begäran. Om skäl för återsändande finns på grund av teknisk eller kommersiell RMA, godkänner Säljaren den framställda RMA-begäran. Köparen får antingen ett RMA-nummer och speditionsinstruktioner för fysisk återsändning, eller meddelande om att säljaren accepterar RMA utan behov av att Köparen returnerar produkten. I princip måste produkten alltid returneras om inte Säljaren uttryckligen anger att det inte är nödvändigt att återsända produkten. För det fall Köparen inte behöver återstända Produkten är Köparen skyldig att förstöra Produkten.

5. RMA-numret är giltigt i trettio (30) dagar efter dag för utfärdandet av Säljaren. Om Produkterna inte återlämnas inom denna period av trettio (30) dagar, förfaller aktuellt RMA-nummer och Köparen måste framställa en ny begäran om RMA-nummer varpå Säljaren kommer att göra en ny bedömning.

6. Säljaren accepterar endast återsändning med ett giltigt RMA-nummer, och - vid kommersiella RMA-produkter - som har återsänts i sina ursprungliga, oskadade förpackningar som inte innehar några skrifter eller några etiketter, prislappar etc. av Köparen. RMA-numret måste vara klart synligt på utsidan av förpackningen. Skador orsakade under transport på grund av bristfällig förpackning kan vara en anledning för Säljaren att vägra att acceptera returen.

7. Vid tekniska RMA kommer Säljaren inom 10 arbetsdagar efter mottagandet i 's Hertogenbosch (Nederländerna) att kontrollera om produkten är defekt så som indikerats av Köparen i RMA-begäran och om den omfattas av en garanti. Efter att ha mottagit och kontrollerat de returnerade produkterna vid kommersiell RMA, skickar Säljaren till Köparen en kreditnota på 80 % av det betalade nettoförsäljningspriset minus gällande fraktkostnader.

8. Kommersiell RMA gäller inte för:

a) data, ljud och video bärare;
b) böcker med öppnade förpackningar;
c) (produkter med) programvara med öppen förpackning;
d) CD, MD-skivor, DVD och Blu-ray;
e) kassetter och färgpatroner;
f) lim med öppnade förpackningar;
g) begagnade aerosoler/sprayer/gaständare/rengöringsvätskor;
h) datorkomponenter med öppnade förpackningar;
i) redan inbyggda komponenter såsom CD drivrutiner, grafikkort, Solid State Disks;
j) satellitmottagare med smartkort, varav det smarta kortet har aktiverats;
k) hälsoprodukter med öppnade förpackningar;
l) lampor, aktiva och passiva Komponenter och liknande produkter;
m) inbyggda påbyggnadskomponenter och delar som redan har byggts på;
n) specialbeställningar såsom order av icke-lagerprodukter, reservdelar och in-dash-system; eller
o) (UPS)-batterier.

9. Säljaren accepterar inte någon retur av produkter annat än tekniska RMA eller kommersiella RMA såsom beskrivits i detta avsnitt om inte annat avtalats mellan parterna skriftligen.

10. I det fall en produkt blir föremål för en återkallelse, får köparen detaljerade anvisningar av säljaren som köparen är skyldig att följa. Alla åtgärder och tillhörande kostnader gjorda av köparen i utförandet av instruktionerna kräver säljarens skriftliga godkännande, som bör tillhandahållas inom en skälig tid. Säljaren ansvarar för skäliga utgifter och kostnader som köparen drabbas av vid återkallelse av produkter och för frakten till säljaren i enlighet med säljarens instruktioner. Dessa kostnader kommer att omfatta återbetalning av inköpspriset för de produkter som returneras av Köparen samt kostnader för produkter i lager hos köparen och produkter som även de ska returneras till säljaren som en del i återkallelsen. Köparen kommer fullt ut att samarbeta och bistå säljaren i återkallningsprocessen som kommer att ersättas för de utgifter och kostnader som uppkommer när de återkallade produkterna tas emot av säljaren.


Avsnitt 12 Ansvar


1. Säljaren är inte skyldig att ersätta Köparen för den eventuella skada denne lider med anledning av en garantibrist enligt avsnitt 10 ovan eller för fel eller följdskada i övrigt av vilket slag det än må vara om inte Säljaren förfarit grovt vårdslöst eller uppsåtligen. Inte i något fall skall dock Säljaren vara tvungen att ersätta Köparen för dennes eventuella indirekta skada.

2. Säljarens totala ansvar gentemot Köparen i enlighet med dessa allmänna villkor kan aldrig komma att överstiga den köpeskilling Köparen erlagt för den felaktiga Produkten ifråga.

3. För det fall Säljaren drabbas av skada som beror på Köparen eller samarbetspartner eller liknande till Köparen skall Köparen ersätta Säljaren till fullo för sådan skada.

4. För det fall motstridigheter föreligger mellan detta avsnitt och övriga avsnitt i dessa allmänna villkor skall detta avsnitt ha tolkningsföreträde.


Avsnitt 13 Reservation för ägande och säkerhet


1. Utan hinder av bestämmelserna i avsnitt 1 i denna artikel, får Köparen sälja produkter till tredje part, men bara inom dennes normala affärsverksamhet. Köparen ska överföra pengarna omedelbart till Säljaren eller om produkter inte har sålts mot kontant betalning, omgående överlåtas till Säljaren så att fordringarna därmed är förvärvade.

2. Om Köparen inte uppfyller dessa skyldigheter till Säljaren, eller om det finns rimlig anledning att anta att Köparen inte kommer att uppfylla dem, har Säljaren rätt att återta levererade produkter från Köparen eller tredje part som håller produkter på uppdrag av Köparen, eller att låta ta bort dessa produkter. Köparen ska samarbeta fullt ut med Säljaren i denna fråga, under straff av ytterligare böter som ska betalas omedelbart av Köparen till Säljaren, på 10 % av det utestående beloppet till Säljaren, för varje dag som Köparen inte samarbetar med säljaren.

Efter att produkterna har tagits tillbaka, ska Köparen tillgodoräknas för marknadsvärdet, vilket under inga omständigheter kommer att överstiga det ursprungliga inköpspriset, minus kostnaderna för att ta tillbaka produkterna och den skada som Säljaren som en konsekvens av att ta tillbaka produkter har lidit (inklusive, för undvikande av missförstånd, varje vinst som förlorats). Ovanstående inskränker inte några av Säljarens rättigheter enligt lag.

3. Köparen har inte rätt att undanröja en icke-besittningspant eller någon annan verklig eller personlig rättighet i produkter till förmån för en tredje part.

4. Köparen ska identifiera de produkter som levereras till honom av Säljaren som ännu är under Köparens kontroll, som Säljarens egendom tills egendomen har överförts till Köparen. Enligt § 1 i det här avsnittet ska Köparen försäkra risken för brand, explosion, vattenskador och stöld när det gäller sådana produkter och lägga fram bevis för en sådan försäkring till Säljaren på hans begäran. Samtliga Köparens krav mot försäkringsgivarna av produkterna under nämnda försäkring ska utlovas av Köparen till Säljaren, om Säljaren så önskar, på det sätt som avses i artikel 3: 239 Holländska Civillagen, som en extra säkerhet för Säljarens fordringar mot Köparen, allt detta trots Köparens skyldighet att betala för produkterna.


Avsnitt 14 Betalning


1. Betalning av inköpspriset ska göras inom den tid som avtalats skriftligen eller, i för det fall där ingen särskild betalningsperiod har avtalats, kommer förskottsbetalning att tillämpas.

2. I den händelse ett betalningsvillkor har avtalats, har säljaren har alltid rätt att begära förskottsbetalning liksom ställa krav på säkerhet.

3. För det fall Köparen inte betalar inom föreskriven tid har Säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen med tillägg av 1,5 procentenhet. Säljaren äger därtill rätt att avbryta sitt fullgörande av dennes åtagande enligt avtalet till dess betalning sker.

4. Köparen äger inte rätt att innehålla betalning av faktura på grund av garantibrist eller liknande.

5. Uppkomna kostnader för Säljaren med anledning av Köparens försenade eller eventuellt uteblivna betalning äger Säljaren rätt att debitera Köparen för i sin helhet.

6. Säljaren har rätt att häva köpet om Köparen gör sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott eller om det finns skälig anledning att anta att Köparen är på obestånd. Om Köparen kan antas vara på obestånd har Köparen även rätt att ändra betalningsvillkoren.

7. Säljaren har rätt att överlåta sina fordringar enligt detta avtal till kreditförsäkringsgivare eller factoringbolag. Eventuella anmärkningar mot en faktura ska göras i god tid före fakturans betalningsdag.


Avsnitt 15 Force Majeure


1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan befriande omständighet.

2. Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta andra parten därom.

3. Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att häva avtalet om fullgörandet av väsentlig förpliktelse försenas med mer än två (2) månader.

4. Säljaren har rätt att fakturera Köparen för sådant arbete och Produkter som redan utförts eller levererats vid den tidpunkt då befriande omständighet föreligger.


Avsnitt 16 Uppsägning, uppskov och annullering


1. Säljaren har rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande om:

a) Köparen inte betalar förfallen fordran inom tio (10) dagar från förfallodagen;
b) av Köparen ställda säkerheter inte längre kan anses betryggande eller om Köparen underlåter att ställa efterfrågade säkerheter;
c) bestämmelse i avtalet som är av väsentlig betydelse för Säljaren är eller blir ogiltig;
d) försäljning av Produkterna gör intrång i någon immateriell rättighet tillhörande tredje man;
e) Produkterna förorsakar skada på person eller egendom; eller om
f) Köparen har försatts i konkurs eller ansökt om konkurs eller liknande förfarande.

2. Uppsägning ska göras utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för Säljaren eller han borde ha vunnit kännedom om den.

3. Oavsett om avtalet sägs upp eller inte, ska Köparen gottgöra Säljaren för skada som uppstår på grund av avtalsbrott eller förtida uppsägning. Köparen är inte berättigad ersättning med anledning av Säljarens eventuella förtida upphörande eller avtalsbrott.


Avsnitt 17 Produktansvar


1. Säljaren ansvarar för skador på person eller egendom som orsakas av Produkterna endast om Säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Köparen ska hålla Säljaren skadeslös om Säljaren blir skyldig att utge ersättning till tredje man i anledning av produktskada för vilken Köparen ansvarar.

2. Köparen har tecknat en produktansvarsförsäkring i enlighet med villkor föreskrivna av Säljaren.

3. Köparen ska omedelbart underrätta Säljaren om alla skador som orsakats av Produkterna.


Avsnitt 18 Kompensation


1. Säljaren har alltid rätt att kvitta krav som Säljaren har mot eventuella krav som Köparen har på Säljaren. Motsvarande kvittningsrätt föreligger dock inte för Köparen.


Avsnitt 19 Tillämplig lag och tvister


1. På dessa allmänna villkor skall svensk lag tillämpas.

2. För det fall tvist uppstår mellan parterna skall sådan i första hand försöka lösas i samförstånd. För det fall det inte är möjligt för parterna att nå en lösning utom rätta skall tvist slutligt avgöras genom skiljedom enligt regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Säte för sådant skiljeförfarande skall vara Stockholm.


Avsnitt 20 Avskiljningsklausul


1. Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske.