Disclaimer & Privacy

Ansvarsfriskrivning och sekretess

INTEGRITETSFÖRKLARING Nedis

Denna policy beskriver hanteringen av vår webbplats när det gäller behandling av dina personuppgifter när du besöker oss på följande webbsida:

www.nedis.se

("Webbplatsen")

Det gäller endast innehållet på vår webbplats och inte andra webbplatser som användare kan besöka genom att klicka på externa länkar som kan finnas på webbplatsen.

Vissa tjänster eller viss information som erbjuds på portalen kan omfattas av en annan sekretesspolicy. I sådana fall kommer en separat sekretesspolicy att publiceras.

Med "du" i denna sekretesspolicy avses du som individ.

"Vi" eller "oss" i denna integritetspolicy betyder, i förhållande till dina personuppgifter, den personuppgiftsansvarige (enligt vad som anges i följande punkt 1.8).

1.1. VILKEN INFORMATION SAMLAS IN?

"Med personuppgifter avses information om dig.

När du besöker denna webbplats kan vi samla in personuppgifter antingen:

 • direkt, när du ombeds att lämna uppgifter. Om du använder en prenumerationsfunktion på webbplatsen kan du behöva lämna kontaktuppgifter samt information om den sida du befinner dig på eller det innehåll du tittar på, eller
 • indirekt, genom att använda cookies (som beskrivs i detalj i vår cookiepolicy), spåra din användning av vissa sidor på webbplatsen (t.ex. din internetprotokolladress) och/eller genom andra tekniska medel för att övervaka din användning av webbplatsen.

Vi försöker inte samla in känsliga uppgifter via webbplatsen.

1.2. HUR ANVÄNDS PERSONUPPGIFTERNA?

Vi kan behandla och använda personuppgifter som samlas in via denna webbplats för följande ändamål:

 1. för att administrera webbplatsen;
 2. För att uppfylla rättsliga och/eller skattemässiga skyldigheter;
 3. För att tillhandahålla information, produkter och tjänster till dig på din begäran - till exempel för att du ska kunna göra inköp via webbplatsen, för att uppfylla din begäran om att prenumerera på webbplatsen och/eller vårt nyhetsbrev och för att svara på dina frågor och kommentarer.
 4. för att skräddarsy det innehåll du ser på webbplatsen efter dina specifika behov;
 5. för att kunna besvara din feedback och dina frågor på rätt sätt;
 6. för alla andra ändamål som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster.

Med förbehåll för specifikationerna för navigeringsdata, som överförs automatiskt och som är en naturlig del av kommunikationsprotokollen på Internet, kan du själv bestämma om du vill lämna dina personuppgifter eller inte.

 

Men om du har för avsikt att registrera dig på webbplatsen, prenumerera på våra nyhetsbrev, köpa produkter som erbjuds i webbutiken och/eller få tillgång till reserverade områden på webbplatsen, är det nödvändigt att fylla i de nödvändiga fälten i de relevanta formulären med dina personuppgifter. Om du inte lämnar in dina personuppgifter kommer du inte att kunna få tillgång till och använda de nämnda tjänsterna och funktionerna.

Den rättsliga grunden för den behandling som beskrivs i punkterna a och c är därför att tillgodose en begäran som du har formulerat via webbplatsen. Ditt samtycke är inte nödvändigt för att uppnå dessa syften.

När det gäller det syfte som beskrivs i föregående punkt b) är den rättsliga grunden för behandlingen att den registeransvarige uppfyller en rättslig förpliktelse som den registeransvarige är skyldig att uppfylla; ditt samtycke är därför inte nödvändigt för att tillåta behandlingen.

I vissa fall kan vi under din upplevelse på vår webbplats be om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Om ditt samtycke ges för dessa ändamål har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter för profilering av användare och/eller för marknadsföringsändamål.

1.3. HUR SKYDDAS PERSONUPPGIFTER?

De personuppgifter som vi samlar in via webbplatsen är säkrade för att förhindra obehörig användning. Personuppgifterna överförs i krypterad form. För att garantera säkerheten utförs varje vecka säkerhetsavläsningar och en kodgranskning utförs en gång om året.

1.4. HUR ANVÄNDS COOKIES PÅ PORTALEN?

Cookies är information som skickas av en webbserver till en användares dator och som lagras där. För att veta vilka cookies som används på denna webbplats, se Nedis och cookies. Om du vill neka till användning av cookies, korrigera inställningarna i varje webbläsare som du använder separat (du hittar information om hur du gör detta på din webbläsares webbplats) eller ändra dina inställningar på följande webbplats: www.youronlinechoices.com.

I detta fall bör du vara medveten om att webbnavigationen och njutningen av innehållet på denna webbplats kan äventyras.

1.5. HUR KAN JAG UTÖVA MINA RÄTTIGHETER?

Du har rätt att när som helst, under förutsättning att den relevanta rättigheten är tillämplig med hänsyn till de specifika omständigheterna, begära att vi får tillgång till och rättar dina personuppgifter som vi har samlat in, invänder mot eller begränsar behandlingen, raderar dina personuppgifter, har rätt till dataportabilitet och har rätt att lämna in ett klagomål.

I synnerhet när det gäller behandlingen av dina personuppgifter:

 • Du har rätt att begära en kopia av den information som vi har om dig;
 • Du kan begära uppdatering, korrigering och integrering av uppgifterna samt invända, på legitima grunder, mot behandlingen, helt eller delvis, av dina personuppgifter, även om de är relevanta för syftet med insamlingen;
 • Under vissa omständigheter kan du begära att de uppgifter som vi har om dig raderas från våra register;
 • Du har rätt att få de uppgifter som vi har om dig överförda till en annan organisation;

Om vi avslår din begäran enligt rätten till tillgång, kommer vi att ge dig en motivering till varför. Om du vill lämna in ett klagomål om hur dina personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige, eller hur ditt klagomål har behandlats, har du rätt att lämna in ett klagomål direkt till tillsynsmyndigheten.

Om du vill ha ytterligare information om de behandlingsaktiviteter som utförs av den registeransvarige och/eller om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta den registeransvarige på e-postadressen GDPR@nedis.com.

När det gäller din rätt att återkalla ditt samtycke till användning av personuppgifter för leverans av kommersiellt material och reklammaterial via e-post kan du dessutom klicka på länken "Avsluta prenumeration" som finns i sidfoten på alla kommersiella meddelanden som vi skickar.

1.6. ÖVERFÖRS PERSONUPPGIFTER TILL ETT ANNAT LAND OCH LÄMNAS PERSONUPPGIFTER UT TILL ANDRA ENHETER?

Webbplatsen ligger på en server i Europa.

För de ändamål som anges i punkt 1.2 ovan kan dina personuppgifter överföras till andra juridiska enheter inom Nedis-koncernen i länder inom och/eller utanför EU. Dessutom kommer dina personuppgifter att behandlas av tredje parter som tillhör följande kategorier:

a) tredje parter som tillhandahåller tjänster för förvaltningen av IT-systemet;

b) tredje part som tillhandahåller juridiska, redovisnings- och konsulttjänster;

c) brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller auktoriserade tredje parter;

De tredje parter som hör till de kategorier som anges ovan har särskilt utsetts till personuppgiftsbiträden i enlighet med artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR") eller kan agera som personuppgiftsansvarig.

Överföringen av dina personuppgifter utanför Europeiska unionen, när Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå inte finns på plats, är föremål för antagandet av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med GDPR-kraven.

1.7. HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är rimligt nödvändigt för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.

Om du är en registrerad användare kommer dina personuppgifter att raderas inom några veckor efter din avresa/registrering, så länge som inga frågor om de tjänster som vi har tillhandahållit dig inte är aktuella vid tidpunkten för din avresa.

Om du köper varor via webbplatsen kommer de uppgifter som vi samlar in för att uppfylla din begäran att lagras i 7 år från och med datumet för den relevanta beställningen, så länge som inga frågor som rör köpet är oavgjorda vid den tidpunkten.

Som icke-registrerad användare kommer dina personuppgifter som behandlas i syfte att tillhandahålla de tjänster som du har begärt att lagras endast under den period som är strikt nödvändig för att uppfylla din begäran och därefter raderas de.

 

När det gäller "logguppgifter" består dessa av följande information:

 • Den IP-adress (Internet Protocol address) som enheten för närvarande använder.
 • Namn och adress till den som kallar webbplatsen eller filen
 • Datum och tid för åtkomst
 • Mängd överförda data
 • Webbläsartyp och version som du använder för att besöka webbplatsen.
 • Operativsystem för din enhet
 • Typ av använd enhet och dess MAC-adress.
 • Referrer-URL (tidigare besökt sida),

Den raderas automatiskt omedelbart efter att den har behandlats. Vi förbehåller oss dock rätten att lagra logguppgifter längre om det finns fakta som tyder på att datorbrott begås mot webbplatsen.

1.8. VEM ÄR DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE?

NEDIS BV med säte i De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederländerna är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter ("personuppgiftsansvarig").

2.1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Nedis BV med säte i De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch Nederländerna är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter ("personuppgiftsansvarig").

Du kan kontakta den personuppgiftsansvarige på e-postadressen GDPR@nedis.com eller via expressbud till den registrerade adressen.

2.2. DEFINITION AV PERSONUPPGIFTER OCH INFORMATION OM BEHANDLINGEN

Enligt GDPR definieras personuppgifter som: "En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet ("uppgifter").

Vi samlar in dina uppgifter för att vi ska kunna behandla dina beställningar, tillhandahålla dig de varor eller den tjänst som krävs, hantera leveransen, utfärdandet av fakturor och insamlingen av betalningar samt utföra alla aktiviteter som är relevanta för förvaltningen av avtalsförhållandet med dig, inklusive kundvård. Detta är i synnerhet behandlingsaktiviteter som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås, samt för att tillhandahålla dig ytterligare tjänster som du kan behöva, t.ex. kundvårdstjänster.

De insamlade uppgifterna kommer också att behandlas för att uppfylla rättsliga skyldigheter som den personuppgiftsansvarige är föremål för, t.ex. skatteförpliktelser som är relevanta för det avtal du ingått.

Den personuppgiftsansvarige kan också behandla dina uppgifter för att skicka marknadsföringsmeddelanden och reklamfilmer till dig för att direkt marknadsföra sina egna produkter och tjänster som liknar dem du redan har beställt eller köpt. Genom att göra detta kommer Nedis group att agera i enlighet med GDPR, för att fullfölja sitt legitima intresse. I vilket fall som helst har du rätt att när som helst välja att inte längre ta emot dessa meddelanden.

 

Dessutom kan den personuppgiftsansvarige, på din uttryckliga begäran, behandla dina uppgifter för att skicka marknadsföringsmeddelanden och reklamfilmer till dig, för att ge dig särskilda kampanjer och informera dig om nya tillgängliga produkter/tjänster och/eller produkter/tjänster som erbjuds av dess kommersiella partner och/eller andra juridiska enheter i koncernen.

Du kan när som helst återkalla det samtycke som givits med hänvisning till vart och ett av de syften som anges ovan genom att kontakta den personuppgiftsansvarige på följande e-postadress: GDPR@nedis.com

För dessa ändamål kan vi behandla uppgifter som tillhör följande kategorier:

 • Namn, efternamn, adress, e-post, telefonnummer;
 • Användningsområde för produkter, arbetsuppgifter;
 • Födelsedatum, intressen, hobbies, profilnamn på sociala medier, profilstatistik;
 • IBAN-kod: transaktioner som du genomfört, köp som du gjort hos oss.

I vilket fall som helst har vi åtagit oss att se till att den information som vi samlar in och använder är lämplig för dessa ändamål och inte utgör en kränkning av din integritet.

Enligt art. 13 GDPR sammanfattar vi i följande tabell ändamålen med den behandling vi utför, den obligatoriska eller frivilliga karaktären av begäran om att lämna dina uppgifter och konsekvenserna om du inte lämnar sådana uppgifter, den rättsliga grunden för behandlingen samt den period under vilken dina uppgifter kommer att bevaras.

 

Nej.

Ändamålen med behandlingen

Obligatorisk eller frivillig karaktär av begäran om tillhandahållande av personuppgifter.

Konsekvenser av underlåtenhet att lämna personuppgifter

Rättslig grund för behandling av dina uppgifter

Lagringsperiod

1

Kundkontakt och administration (hantering av avtalsförhållande, kundanskaffning, behandling av försäljningsorder, leverans och transport, utfärdande av fakturor, inkassering av betalningar, eftermarknad och teknisk service).

Obligatoriskt

Det kommer inte att vara möjligt att tillhandahålla dig den tjänst eller de varor som krävs.

Genomförande av avtalet

15 år efter det att avtalet har upphört att gälla

2

Rättslig uppfyllelse

Obligatoriskt

 

Det kommer inte att vara möjligt att tillhandahålla dig den tjänst eller de varor som krävs.

Rättslig skyldighet

15 år efter det att avtalet har upphört att gälla

3

Direktmarknadsföring

Frivilligt

 

Det kommer inte att vara möjligt att ge dig våra specialerbjudanden eller nya produkter/tjänster.

Legitimt intresse

 

24 månader efter avtalets upphörande, utom i fall av opt-out.

4

Sändning av marknadsföringskommunikation (om nya produkter och teknik som erbjuds av juridiska personer som ingår i Nedis-gruppen eller av kommersiella partners).

Frivilligt

Det kommer inte att vara möjligt att ge dig våra specialerbjudanden eller nya produkter/tjänster.

Ditt uttryckliga samtycke

24 månader na einde overeenkomst, tenzij er is afgemeld / toestemming is ingetrokken.

5

Analys av personliga preferenser i syfte att skicka särskilda personliga erbjudanden.

Frivilligt

Det kommer inte att vara möjligt att ge dig personliga erbjudanden eller tjänster.

Ditt uttryckliga samtycke

12 månader efter det att avtalet har upphört, utom vid återkallande av samtycke.

6

Utlämnande av dina uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte

Frivilligt

Det kommer inte att vara möjligt för tredje part att ge dig reklam och kampanjer.

Ditt uttryckliga samtycke

Till uppsägning av kontraktet / återkallande av samtycke

 

 2.3. UTLÄMNANDE AV DINA UPPGIFTER TILL DATABEHANDLARE I OCH UTANFÖR EU

För att uppfylla de syften som nämns i punkt 2.2 ovan kan den personuppgiftsansvarige vara tvungen att lämna ut dina personuppgifter till tredje part i Europeiska unionen som tillhör följande kategorier:

 • Myndigheter och tillsynsorgan;
 • Tredje part som utför skatte- och administrativa uppgifter för den registeransvariges räkning;
 • Tredje parter som tillhandahåller IT-tjänster för den registeransvariges informationssystem och IT-infrastruktur;
 • Tredje part som tillhandahåller tjänster i samband med upphandling/leverans av den begärda produkten eller tjänsten;
 • Andra juridiska enheter i Nedis-koncernen inom Europeiska unionen.

Ovanstående tredje parter har uttryckligen utsetts till personuppgiftsbiträden av den personuppgiftsansvarige eller kan agera som personuppgiftsansvarig.

 

I synnerhet kan dina uppgifter lämnas ut till andra juridiska enheter inom Nedis Group som ansvarar för förvaltningen och/eller genomförandet av det avtal du ingått, utfärdande av fakturor och inkassering av betalningar, och/eller till tredje part som kan ta hand om leveransen av de produkter/tjänster du beställt.

Dina uppgifter kan också komma att lämnas ut till tredje part om detta krävs enligt lokal lagstiftning och/eller offentliga myndigheter.

Du kan få en fullständig förteckning över de juridiska personer som tillhör de ovan nämnda kategorierna och som dina uppgifter kan lämnas ut till genom att kontakta den registeransvarige på följande e-postadress: GDPR@nedis.com.

Slutligen behandlas dina uppgifter av de anställda hos den personuppgiftsansvarige som har fått särskild behörighet för detta ändamål.

2.4. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

När som helst när vi har dina uppgifter i vår ägo eller när vi behandlar dem har du som registrerad person följande rättigheter:

 • Rätt att återkalla samtycke - du har rätt att när som helst återkalla det samtycke som du tidigare har gett med hänvisning till alla de behandlingsaktiviteter som anges ovan;
 • Rätt till tillgång - du har rätt att begära en kopia av den information som vi har om dig;
 • Rätt till rättelse - du har rätt att korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi har om dig;
 • Rätt till radering - under vissa omständigheter kan du begära att de uppgifter vi har om dig raderas från våra register;
 • Rätt till begränsning av behandlingen - om vissa villkor gäller har du rätt att begränsa behandlingen;
 • Rätt till överförbarhet - du har rätt att få de uppgifter vi har om dig överförda till en annan organisation;
 • Rätt att invända - du har rätt att invända mot behandlingen;
 • Rätt att lämna in ett klagomål: Om den personuppgiftsansvarige avslår din begäran enligt rätten till tillgång kommer vi att ge dig en förklaring till varför.
 • Du har rätt att klaga enligt punkt 2.5 nedan.

Du kan kontakta den personuppgiftsansvarige på e-postadressen GDPR@nedis.com eller via expressbud till den registrerade adressen.

2.5. KLAGOMÅL

Om du vill lämna in ett klagomål om hur dina uppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige eller hur ditt klagomål har behandlats har du rätt att lämna in ett klagomål direkt till tillsynsmyndigheten, enligt vad som anges i föregående punkt 1.5.

2.6. SAMTYCKE

Genom att samtycka till detta informationsmeddelande ger du oss tillåtelse att behandla dina uppgifter specifikt för följande syften som anges i punkterna 1.2 och 2.3, särskilt:

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller utföra Opt Out genom att skriva till följande e-postadress: GDPR@nedis.com.

3.1. NEDIS OCH KAKOR

Våra webbplatser använder cookies för att förbättra din upplevelse online. Med denna policy ger den personuppgiftsansvarige härmed följande information om användningen av cookies på sina webbplatser.

3.2. VAD ÄR EN KAKA?

När du besöker webbplatsen kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, oftast i form av cookies. En cookie är en fil som innehåller data (en sträng av bokstäver och siffror). Denna fil överförs från en webbserver till en webbläsare när du besöker en webbplats och sparas sedan av webbläsaren. Respektive ID överförs sedan tillbaka varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Informationen som hämtas av cookies kan handla om dig, dina preferenser, din enhet eller används för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig att den ska göra. Cookies innehåller vanligtvis ingen information som gör det möjligt att identifiera dig personligen, men de kan ge dig en mer personlig och njutbar webbupplevelse. Det är dock möjligt att vi kan koppla personliga uppgifter som vi har sparat om dig till de uppgifter som lagras i cookies och koppla dem till dessa uppgifter som vi har fått. Du kan hitta mer information om användningen av cookies på webbplatser på www.allaboutcookies.org.

3.3 OLIKA TYPER AV KAKOR

Cookies kan installeras av operatören av den webbplats som användaren besöker ("förstapartscookies") eller av andra webbplatser ("tredjepartscookies"):

Förstapartscookies - dessa filer sätts av webbservern på vår webbplats och har samma domän.

Cookies från tredje part - när du använder vår webbplats kan cookies från tredjepartsleverantörer överföras till dig. Om du besöker en webbplats som har inbäddat innehåll, till exempel YouTube-videor, kan dessa webbplatser överföra cookies till dig. Den personuppgiftsansvarige övervakar inte inställningarna för sådana cookies. Vi rekommenderar att du frågar efter mer information om dessa cookies på sådana tredjepartsleverantörers webbplatser och tar reda på motsvarande alternativ för att hantera dem.

Det finns cookies som kan lagras permanent i användarens enhet tills de upphör att gälla eller raderas av användaren ("permanenta cookies") eller cookies som automatiskt kan elimineras närhelst webbsessionen på webbplatsen avslutas eller när webbläsaren stängs ("sessionscookies").

Sessionscookies - detta är tillfälliga filer som endast aktiveras under ditt besök på vår webbplats. Normalt raderar din webbläsare sådana cookies så snart du stänger den.

Beständiga cookies - dessa filer är aktiva även efter att webbläsarsessionen har avslutats. När du till exempel registrerar dig på en webbplats och senare kommer tillbaka och besöker den igen, har webbplatsen lärt sig vem du är och visar personligt anpassat innehåll. Ett sådant beteende möjliggörs av beständiga cookies.

Som du kan se används cookies i flera olika syften för att se till att webbplatsen fungerar korrekt och för att erbjuda en bättre och effektivare webbupplevelse. Här nedan finns ytterligare information om de typer av cookies som vi kan använda på vår webbplats.

Nedan hittar du en lista över de cookies som oftast används av Nedis och en förklaring av hur de används.

 

Kategori av kakor

Cookie-namn

Leverantör av cookies

Syfte

Upphör att gälla

Typ

Första eller tredjepartscookie

Nödvändigt (funktionella cookies)

__cfduid

browser-update.org

Används av innehållsnätverket Cloudflare för att identifiera betrodd webbtrafik.

1 år

HTTP

Tredje part

Nödvändigt (funktionella cookies)

CookieConsent

nedis.com

Lagrar användarens samtyckestillstånd för cookies för den aktuella domänen.

1 år

HTTP

Första partiet

Nödvändigt (funktionella cookies)

jStorage

nedis.com

Registrerar ett unikt ID för besökaren så att webbplatsen kan känna igen besökaren när den återkommer.

Beständig

HTML

Första partiet

Funktionell

lang [x2]

ads.linkedin.com

Kommer ihåg användarens valda språkversion av en webbplats.

Sammanträde

HTTP

Tredje part

Funktionell

 

linkedin.com

 

 

 

Tredje part

Statistik

e.gif

collect.albacross.com

Används för att skilja mellan olika användare som kommer från samma IP-adress.

Sammanträde

Pixel

Tredje part

Statistik

samla in

google-analytics.com

Används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende. Spårar besökaren på olika enheter och marknadsföringskanaler.

Sammanträde

Pixel

Första partiet

Statistik

__qca

issuu.com

Samlar in uppgifter om användarens besök på webbplatsen, t.ex. antal besök, genomsnittlig tid som spenderas på webbplatsen och vilka sidor som har laddats i syfte att skapa rapporter för att optimera webbplatsens innehåll.

1 år

HTTP

Tredje part

Statistik

_dc_gtm_UA-#

nedis.com

Används av Google Tag Manager för att styra laddningen av en Google Analytics-skripttagg.

1 dag

HTTP

Första partiet

Statistik

_ga

nedis.com

Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen.

2 år

HTTP

Första partiet

Statistik

_gat

nedis.com

Används av Google Analytics för att begränsa antalet förfrågningar.

1 dag

HTTP

Första partiet

Statistik

_gid

nedis.com

Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen.

1 dag

HTTP

Första partiet

Statistik

nQ_visitId

nedis.com

Ställer in ett unikt ID för sessionen. Detta gör det möjligt för webbplatsen att få uppgifter om besökarnas beteende för statistiska ändamål.

1 år

HTTP

Första partiet

Marknadsföring

BizoID

ads.linkedin.com

Används för att spåra besökare på flera webbplatser för att kunna presentera relevant reklam utifrån besökarens preferenser.

29 dagar

HTTP

Tredje part

Marknadsföring

IDE

doubleclick.net

Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera webbplatsanvändarens åtgärder efter att ha sett eller klickat på en av annonsörens annonser i syfte att mäta annonsens effektivitet och presentera riktade annonser för användaren.

1 år

HTTP

Tredje part

Marknadsföring

test_cookie

doubleclick.net

Används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies.

1 dag

HTTP

Tredje part

Marknadsföring

fr

facebook.com

Används av Facebook för att leverera en rad annonsprodukter, t.ex. budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer.

3 månader

HTTP

Tredje part

Marknadsföring

tr

facebook.com

Används av Facebook för att leverera en rad annonsprodukter, t.ex. budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer.

Sammanträde

Pixel

Tredje part

Marknadsföring

annonser/ga-audienser

google.com

Används av Google AdWords för att återknyta besökare som sannolikt kommer att konvertera till kunder baserat på besökarens beteende på olika webbplatser.

Sammanträde

Pixel

Tredje part

Marknadsföring

rc::c

google.com

Används i samband med videoreklam. Kakan begränsar antalet gånger en besökare får se samma annonsinnehåll. Cookien används också för att se till att videoreklamen är relevant för den specifika besökaren.

Sammanträde

HTML

Tredje part

Marknadsföring

iutk [x2]

issuu.com

Känner igen användarens enhet och vilka Issuu-dokument som har lästs.

10 år

HTTP

Tredje part

Marknadsföring

 

pingback.issuu.com

 

 

 

Tredje part

Marknadsföring

bcookie

linkedin.com

Används av den sociala nätverkstjänsten LinkedIn för att spåra användningen av inbäddade tjänster.

2 år

HTTP

Tredje part

Marknadsföring

bscookie

linkedin.com

Används av den sociala nätverkstjänsten LinkedIn för att spåra användningen av inbäddade tjänster.

2 år

HTTP

Tredje part

Marknadsföring

lidc

linkedin.com

Används av den sociala nätverkstjänsten LinkedIn för att spåra användningen av inbäddade tjänster.

1 dag

HTTP

Tredje part

Marknadsföring

UserMatchHistory

linkedin.com

Används för att spåra besökare på flera webbplatser för att kunna presentera relevant reklam utifrån besökarens preferenser.

29 dagar

HTTP

Tredje part

Marknadsföring

_fbp

nedis.com

Används av Facebook för att leverera en rad annonsprodukter, t.ex. budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer.

3 månader

HTTP

Första partiet

Marknadsföring

_gcl_au

nedis.com

Används av Google AdSense för att experimentera med annonseringseffektivitet på webbplatser som använder deras tjänster.

3 månader

HTTP

Första partiet

Marknadsföring

_hjIncludedInSample

nedis.com

Bestämmer om användarens navigering ska registreras i en viss statistisk platshållare.

Sammanträde

HTTP

Första partiet

Marknadsföring

nQ_cookieId

nedis.com

Ställer in ett unikt ID för en specifik besökare. Detta ID kan användas för att känna igen besökaren vid återbesök och för att genomföra eventuella val av inställningar. Cookien gör det också möjligt för webbplatsen att spåra besökaren på flera webbplatser i marknadsföringssyfte.

1 år

HTTP

Första partiet

Marknadsföring

mc

quantserve.com

Samlar in uppgifter om användarens besök på webbplatsen, t.ex. vilka sidor som har laddats. De registrerade uppgifterna används för riktade annonser.

13 månader

HTTP

Tredje part

Marknadsföring

GPS

youtube.com

Registrerar ett unikt ID på mobila enheter för att möjliggöra spårning baserat på geografisk GPS-position.

1 dag

HTTP

Tredje part

Marknadsföring

PREF

youtube.com

Registrerar ett unikt ID som Google använder för att föra statistik över hur besökaren använder YouTube-videor på olika webbplatser.

8 månader

HTTP

Tredje part

Marknadsföring

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Försöker uppskatta användarnas bandbredd på sidor med integrerade YouTube-videor.

179 dagar

HTTP

Tredje part

Marknadsföring

YSC

youtube.com

Registrerar ett unikt ID för att föra statistik över vilka videor från YouTube som användaren har sett.

Sammanträde

HTTP

Tredje part

Marknadsföring

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Lagrar användarens inställningar för videospelare med hjälp av inbäddad YouTube-video

Sammanträde

HTML

Tredje part

Marknadsföring

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Lagrar användarens inställningar för videospelare med hjälp av inbäddad YouTube-video

Beständig

HTML

Tredje part

Marknadsföring

yt-remote-device-id

youtube.com

Lagrar användarens inställningar för videospelare med hjälp av inbäddad YouTube-video

Beständig

HTML

Tredje part

Marknadsföring

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Lagrar användarens inställningar för videospelare med hjälp av inbäddad YouTube-video

Sammanträde

HTML

Tredje part

Marknadsföring

yt-remote-session-app

youtube.com

Lagrar användarens inställningar för videospelare med hjälp av inbäddad YouTube-video

Sammanträde

HTML

Tredje part

Marknadsföring

yt-remote-session-name

youtube.com

Lagrar användarens inställningar för videospelare med hjälp av inbäddad YouTube-video

Sammanträde

HTML

Tredje part

Marknadsföring

_hjid

Hotjar

Dessa cookies gör det möjligt för Nedis att samla in information och feedback om hur folk använder vår webbplats. Detta sker genom omröstningar på plats, undersökningar och spårning av användarbeteende.

1 år

HTML

Tredje part

Marknadsföring

_hjTLDTest

Hotjar

Dessa cookies gör det möjligt för Nedis att samla in information och feedback om hur folk använder vår webbplats. Detta sker genom omröstningar på plats, undersökningar och spårning av användarbeteende.

Sammanträde

HTTP

Tredje part

 

3.4. TEKNISKA COOKIES

Tekniska cookies är sådana som gör det möjligt för webbplatsen att fungera korrekt och som används uteslutande för att överföra ett meddelande i ett elektroniskt kommunikationsnät, i den mån detta är absolut nödvändigt för leverantören av en tjänst i informationssamhället som uttryckligen har begärts av den avtalsslutande parten eller användaren att tillhandahålla denna tjänst. Dessa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. De används inte för några andra ändamål och installeras normalt direkt av webbplatsens ägare eller operatör. Ditt förhandsgodkännande är inte nödvändigt för att använda dessa cookies.

Tekniska kakor kan delas in i följande kategorier:

 • Browsing- och sessionscookies: Dessa cookies garanterar regelbunden navigering och användning av webbplatsen (t.ex. för att möjliggöra köp eller tillgång till begränsade områden);
 • Analyscookies: Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsoperatörer att anonymt övervaka hur besökarna använder webbsidorna för statistiska ändamål, vilket gör det möjligt för dem att optimera webbplatsens funktion och erbjuda en bättre webbupplevelse. Analyscookies likställs med tekniska cookies i den mån de används direkt av webbplatsens operatör för att samla in aggregerad information om antalet besökare och hur de använder webbplatsen;
 • Funktionella cookies: Dessa cookies gör det möjligt för användaren att surfa utifrån vissa förutbestämda kriterier (t.ex. språk, produkter som valts för köp) för att förbättra den erbjudna tjänsten. De gör det till exempel möjligt för en webbplats att förstå vem du är varje gång du besöker dess sidor, så att du inte behöver skriva in dina inloggningsuppgifter varje gång.

 

3.5. KAKOR FÖR PROFILERING

Profileringscookies syftar till att skapa användarprofiler och används för att skicka reklambudskap online i linje med de preferenser som användaren visar under navigering. Dessa cookies, antingen från den personuppgiftsansvarige eller från tredje part, är noggrant utvalda och kontrollerade och används för att garantera att de marknadsföringsmeddelanden som tas emot via webbplatsen eller andra webbplatser som den personuppgiftsansvarige använder för att sända sina reklambudskap är i linje med besökarens preferenser. För att dessa kakor ska få användas krävs ditt samtycke i förväg.

3.6. HUR ANVÄNDER DEN REGISTERANSVARIGES WEBBPLATS COOKIES?

Vi använder den information som vi får från din användning av cookies för följande ändamål:

 • För att hantera webbplatsen;
 • För att känna igen din dator när du besöker vår webbplats;
 • För att förbättra webbplatsens användarvänlighet;
 • För att analysera hur webbplatsen används;
 • För att undvika bedrägerier och öka webbplatsens säkerhet;
 • För att anpassa vår webbplats till dig (genom att tillhandahålla riktade nyheter som kan vara av intresse för dig);
 • För att spåra din väg genom vår webbplats, vilket gör det möjligt att använda vissa funktioner (exempel: lägga till/ta bort produkter i kundvagnen, slutföra ett köp i kassan). När du till exempel lägger till varor i ditt beställningsformulär, men sedan bestämmer dig för att inte göra några inköp under ditt besök, sparar vi referensnumret för beställningsformuläret i en cookie för att förbättra användarvänligheten, så att du kan ringa upp formuläret igen vid ditt nästa besök.

3.7. INSTÄLLNINGAR FÖR COOKIES - ÄR DET SÄKERT ATT AKTIVERA COOKIES?

Ja. Cookies är bara korta datasträngar som inte kan utföra några egna operationer. Cookies kan inte användas för att hämta andra uppgifter från hårddisken, överföra datavirus eller identifiera och/eller använda e-postadresser. Personuppgiftsansvarig rekommenderar att du tillåter webbläsarna att acceptera cookies från vår webbplats.

Hur justerar jag mina inställningar för cookies?

Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar att använda cookies. Observera dock att om du gör detta kommer vissa funktioner på vår webbplats inte längre att vara tillgängliga för dig, vilket försämrar din surfupplevelse.

Om du vill vägra att använda cookies, korrigera inställningarna i varje webbläsare som du använder separat (du hittar information om hur du gör detta på webbläsarens webbplats) eller ändra dina inställningar på följande webbplats: www.youronlinechoices.com.

 

Nedan hittar du mer information om hur du hanterar dina inställningar för cookies.

a) Banner

När du går in på webbplatsen för första gången, oavsett vilken sida du hamnar på, visas en banner med en förenklad och lättförståelig integritetspolicy. Genom att klicka på "Jag accepterar" godkänner du användningen av cookies. Du kan ändra och hantera inställningar för cookies via denna webbplats och genom att ställa in inställningar i din webbläsare.

b) Webbläsare

Om du vill blockera eller radera de cookies som tas emot från en webbplats kan du göra detta genom att ändra webbläsarens inställningar med hjälp av den specifika funktionen. Nedan hittar du länkar till instruktionerna för följande webbläsare:

Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/block-or-allow-cookies

Krom - https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari - https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US

Vi påminner dig om att om du inaktiverar alla cookies, inklusive navigations- och funktionalitetscookies, kan det orsaka problem med att surfa på webbplatsen.

Om du väljer att blockera alla cookies hittar du nedan några exempel på den behandling som du kan behöva följa:

I Internet Explorer kan du blockera alla cookies genom att klicka på "Verktyg", "Internetalternativ", "Integritet" och sedan använda reglaget för att välja "Blockera alla cookies";

I Mozilla Firefox kan du blockera alla cookies genom att klicka på "Verktyg" och sedan "Alternativ" och stänga av "Acceptera cookies från webbplatser" i avsnittet "Integritet".

Observera dock att blockeringen av alla cookies har en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser.

Om du vill radera cookies som redan har sparats på din dator kan du behöva följa de här stegen:

Om du använder Internet Explorer måste du manuellt radera cookie-filerna (du hittar instruktioner om detta på http://support.microsoft.com/kb/278835);

Om du använder Mozilla Firefox och vill radera cookies måste du först kontrollera att cookies raderas när du använder alternativet "Ta bort privata uppgifter" (du kan ändra den här inställningen genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ", "Inställningar" och "Sekretess") och klicka på "Rensa din senaste historik" i menyn "Verktyg".

Om du däremot vill aktivera cookies kan det vara bra att följa nedanstående instruktioner, som gäller för just din webbläsare:

 

Microsoft Internet Explorer

Välj "Internetalternativ" i menyn "Verktyg".

Klicka på fliken "Integritet".

Under "Settings" (inställningar) klickar du på knappen "Standard" (eller flyttar skjutreglaget manuellt till "Medium").

Klicka på OK.

 

Mozilla Firefox

Gå till menyn "Verktyg".

Välj "Alternativ".

Välj ikonen "Sekretess".

Klicka i rutan som tillåter webbplatser att använda cookies (under "Använd anpassade inställningar för historik").

Klicka på OK för att spara ändringarna.

 

Google Chrome

I menyn Anpassa och kontroll väljer du "Inställningar".

I "Avancerade inställningar" (Sekretess, Innehållsinställningar) hittar du avsnittet "Cookies".

Om du vill tillåta användningen av cookies måste du välja "Tillåt att lokala uppgifter ställs in" (eller "Aktivera alla cookies").

Klicka på OK.

 

Safari

Välj Safari > Inställningar och klicka på Sekretess.

I fältet "Blockera cookies" anger du om och när Safari ska acceptera cookies från webbplatser.

 

3.8. ANDRA WEBBPLATSER

Vi rekommenderar att du läser sekretess- och cookiepolicyn för de webbplatser som du kommer åt via länkar på webbplatsen. Vi påminner dig om att dina inställningar för cookies på denna webbplats inte sparas på andra företags webbplatser.

3.9. OFFENTLIGGÖRANDE OCH SPRIDNING

Uppgifter som erhålls genom cookies behandlas av anställda och medarbetare hos den personuppgiftsansvarige som uttryckligen utsetts till personer som är behöriga för detta ändamål. Dessutom kan dessa uppgifter behandlas av tredjepartsföretag som utför tekniska och organisatoriska uppgifter för vår räkning (t.ex. webbtjänsteleverantörer). Dessa företag är utsedda som personuppgiftsbiträden. Uppgifter som erhållits genom cookies kan överföras utomlands men kommer under inga omständigheter att spridas till okända personer.

3.10. HUR ÄR DET MED DINA RÄTTIGHETER?

Du har när som helst rätt att be oss om information om behandlingen av dina personuppgifter, få tillgång till, få uppdatering eller radering av dina uppgifter, samt att invända mot behandlingen av dina uppgifter och/eller att lämna in en anmälan till den behöriga tillsynsmyndigheten, i enlighet med sekretesspolicyn på denna webbplats.

 

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta den personuppgiftsansvarige på e-postadressen: GDPR@nedis.com